“Đầu tư khôn ngoan cho chuyển đổi số là đầu tư vào con người” – Dwayne Ong

“Đầu tư khôn ngoan cho chuyển đổi số là đầu tư vào con người” – Dwayne Ong

“The best #investment in #digitaltransformation is to #invest in people” – #DwayneOng

Dwayne Ong, Founder and CEO of #Casugol was featured on #BáoĐầutư, #Vietnam

https://baodautu.vn/dau-tu-khon-ngoan-cho-chuyen-doi-so-la-dau-tu-vao-con-nguoi-d133277.html